Шевченкiвський район ДНЗ № 207 "Віночок"
Відкритий доступ

ЗАТВЕРДЖЕНО

                   Департамент гуманітарної політики

                                                                        Дніпровської міської ради

                                                                        Наказ від ____________№________

                                                                        Директор департаменту

                                                                        _____________  Г.В.Глядчишин

 

 

 

                                  СТАТУТ

       КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

   «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 207»

     ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

Прийнято загальними зборами

                                                                        трудового колективу

                    Протокол №   від      201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 м. Дніпро

Ці зміни та доповнення є редакцією Статуту    комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №207, затвердженого наказом  Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 02.07.2012 р. № 189та зареєстрованого виконкомом  Дніпропетровської міської ради  від 10.07.2012 р. запис № 12241020000054935, і.к. 38298931

 

1. Загальні положення

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 207» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (далі – дошкільний заклад, скорочено КЗО ДНЗ № 207) – створений Дніпропетровською міською радою, рішення міської ради від 28.12.2011 р. № 42/19 «Про створення Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207» Дніпропетровської міської ради за адресою: вул.Ачинська, 2», знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

 

1.2. Місцезнаходження дошкільного закладу:

вул.Ачинська,

буд. 2,

м.Дніпро,

49066

Тел.763-10-29

E-mail: dnz207@dnepredu.dp.ua

1.3. Власник дошкільного закладу територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення  про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305( зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами,  ідентифікаційний код   ЄДРПОУ.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров´я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Свої  завдання  дошкільний  заклад  забезпечує  в  тісній  взаємодії  з  сім’єю.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням  та даним Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

·       забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня обсягу;

·       дотримання фінансової дисципліни та забезпечення матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 90 місць.

2.2. Групи у дошкільному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками. До дошкільного закладу приймаються діти віком від 2 років до 6 (7) років. Комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакого віку або з різницею у віці.

Комплектування груп за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках. Власник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року.

2.3. У дошкільному закладі функціонують 5 груп загального розвитку з денним режимом перебування:

- групи раннього віку – 2,

- групи дошкільного віку – 3.

У залежності від потреб населення у дошкільному закладі можуть створюватися такі групи:

- групи короткотривалого перебування для догляду та загального розвитку дітей (адаптаційні групи):

 від 2 до 3 років,

 від 3 до 6 (7) років;

-         групи короткотривалого перебування для підготовки дітей п’ятирічного віку  до навчання в школі;

-         вечірні групи;

-         групи вихідного дня;

-         прогулянкові групи;

-         чергові в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні;

-         групи цілодобового перебування.

Всі вищезазначені групи є додатковими послугами дошкільного закладу, при  зарахуванні дітей в ці групи між дошкільним закладом і батьками (особами, що їх замінюють) укладається угода (договір), де обумовлюється час та періодичність перебування дітей в групах, оплата, інші умови.

Додаткові освітні послуги та послуги оздоровчо-профілактичного спрямування, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків  дитини або осіб, що їх замінюють,фізичних та юридичних осіб на основі угоди (договору) між батьками та особами, які їх замінюють та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, з дотриманням чинного законодавства.

Вищезазначені групи можуть функціонувати як цілорічно, так і сезонно (не менше ніж три місяці на рік).

Якщо для комплектування окремих груп немає достатньої чисельності дітей,то їх зараховують до відповідної вікової групи дошкільного закладу, що функціонує за повним режимом перебування.

2.4. Наповнюваність груп  дітьми становить:

- для дітей віком від 2 до 3 років – до 15 осіб;

- для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;

- різновікові – до 15 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб.

Відповідно до санітарно-гігієнічних норм дошкільний заклад має право доукомплектувати групи, але не більше ніж 20%.

2.5.  Для зарахування дитини до дошкільного закладу необхідно пред’явити:

- заяву батьків або осіб, що їх замінюють;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- направлення місцевого органу управління освітою;

- медичну довідку дільничного лікаря про стан здоров’я дитини (форма № 026/о);

- медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- документ, для встановлення батьківської плати за харчування дитини;

- документ, який підтверджує статус категорійної сім’ї (для чорнобильців, малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, батьки яких брали участь в АТО).

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі:

-  її хвороби, карантину,

-  санаторно-курортного лікування,

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,

- в літній оздоровчий період (75 днів).

2.7. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини протягом двох місяців з моменту письмового повідомлення згідно з чинним законодавством,

- у разі тривалого ( 1 місяць) невідвідування дитиною дошкільного закладу без поважних причин.

2.8. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.9. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу.

2.10.Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату – 1 раз на місяць за потребою.

 

3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом10,5 годин.

Вихідні дні: субота. неділя, святкові дні впродовж календарного року.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

       - з 12-ти годинним перебуванням(чергова група) – з 7.00год. до 19.00 год.;

       - з 10,5 годинним перебуванням – з 7.30 год. до 18.00 год.

3.3. Режим роботи може змінюватись відповідно до попиту батьків, після проведення анкетування, на початку кожного навчального року.

4. Організація навчально-виховного

процесу в дошкільному закладі

4.1 Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.4. Виховна і навчальна робота у дошкільному закладі здійснюється українською мовою (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 р. № 251).

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий, еколого-валеологічний, національно-патріотичний.

4.7. Відповідно до річного плану дошкільного закладу, педагогічні працівники опрацьовують літературу та навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні не нижче державних стандартів та вимог плану дошкільного закладу.

 4.8. Дошкільний заклад може надавати додаткові платні і безоплатні освітні послуги на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою на відрахування дитини з дошкільного закладу.

 Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

 

5. Організація харчування дітей

у дошкільному закладі

5.1. Продуктами харчування дошкільний заклад забезпечує  департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради централізовано на тендерній основі централізовано, за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до норм харчування.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3.        Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

 

6. Медичне обслуговування дітей

у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу та КЗ «ДЦПМСД № 2» АЗП № 5.

6.2. Медичний персонал дошкільного закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.         Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного закладу є:

-  діти дошкільного віку;

-  керівник,

-  педагогічні працівники,

-  практичний психолог,

-  соціальний педагог,

-  інструктор з фізкультури,

-  музичний керівник,

-  керівники гуртків, студій, секцій;

-  медичні працівники;

-  помічники вихователів та няні;

-  батьки або особи, які їх замінюють;

-  фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення згідно чинного законодавства.

7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-  безоплатну дошкільну освіту в дошкільному закладі;

-  безоплатне медичне обслуговування в медичному закладі;

-  безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

   виховання і навчання;

-  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її   здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-         захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-         здоровий спосіб життя.

7.4. Права та обов’язки батьків або осіб, що їх замінюють.

       Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-          обирати дошкільний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

-         обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

-         звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-         брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

-         відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-         захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

-          виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

-         забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

-         постійно дбати про фізичне здоров’я , психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

-         поважати гідність дитини;

-         виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови. До народних традицій і звичаїв;

-         своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку (до 20 числа кожного місяця );

-         своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-         інші, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста , а також  стан здоров’я  якої  дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.        Трудові відносини у дошкільному закладі регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Права та обов’язки педагогічних працівників.

Педагогічні працівники мають право на:

·        Вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

·        Брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

·        На підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

·        Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·        Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

·        На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·        Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·        На захист професійної честі та власної гідності;

·        Інші права, що не суперечать законодавству.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

·        Дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку, виконувати умови контракту чи трудового договору;

·        Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·        Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

·        Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·        Виконувати накази та розпорядження керівництва;

·        Виконувати інші обов’язки згідно з законодавством України.

7.9. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.11. Працівники дошкільного закладу відповідно до статті 26 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

7.12.  Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя , фізичне та психічне здоров’я дитини згідно з законодавством України.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства з цього питання.

7.14.    Педагогічні та інші працівники, які систематично порушують вимоги цього статуту, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. Управління дошкільним закладом

8.1. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, з дотриманням чинного законодавства.

На посаду завідувача дошкільного закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Завідувач дошкільного закладу:

·        відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

·        здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·        діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами за погодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

·        розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

·        приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

·        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·        затверджує штатний розклад за погодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

·        затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом, контролює їх  виконання;

·        забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·        контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей, їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

·        контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

·        підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·        організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·        щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі –   педагогічна  рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

·        розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

·        організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

·        приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.

8.4. Органом громадянського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 50 % , батьків 50 %. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

·        приймають Статут, зміни і доповнення;

·        обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

·        заслуховують звіт завідувача дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають йому оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

·        розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

·        затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників навчально-виховного процесу. Погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та визначає інші функції, що не суперечать чинному законодавству України.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади. Підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 7 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

·        співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

·        сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

·        сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

·        сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

·        організація дозвілля , оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

·        стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·        всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

·        сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

9. Майно дошкільного закладу

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку,  будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі централізованої бухгалтерії, яка обслуговує дошкільний заклад.

9.2. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.3. Дошкільний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4. Всі операції з майном (відчуження, зарахування і списання з балансу, надання в оренду) проводяться згідно з вимогами чинного законодавства за узгодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради .

 

10. Фінансово-господарська діяльність

дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

·       майно  власника;

·       місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·       батьків або осіб, які їх замінюють;

·       добровільні пожертвування цільові внески фізичних і юридичних осіб;

·        додаткові освітні платні послуги, згідно з чинним законодавством.

10.2. Дошкільний  заклад є неприбутковою установою:

- забороняється розподіл отриманих доходів ( прибутків ) або їх частин серед засновників ( учасників),членів такої організації, працівни-ків ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску ), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

- доходи ( прибутки) неприбуткової  організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

10.3. Дошкільний заклад за погодженням із  департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради має право:

·       придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·       отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

·       здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.4. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  органів влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

10.6. За рішенням власника дошкільного  закладу бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або через централізовано.

 

11. Контроль за діяльністю

дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

11.2. Державний контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти  здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, власником (територіальна громада міста),  департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов´язаного з навчально-виховним процесом встановлюється власником дошкільного закладу.

 

12. Ліквідація та реорганізація

дошкільного закладу

12.1 Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється  шляхом   реорганізації ( злиття, приєднання, поділ),  або ліквідації за рішенням власника, а в випадках,  передбачених законодавством,  за рішенням  суду.

12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником  або судом.

12.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача

активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду

або зарахування до доходу бюджету.

12.5. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов´язки переходять до правонаступника.